EN

UAB "Amoka" centrinis biuras
Taikos pr. 94-210, LT-51179 Kaunas
T/F +370 37 351 447, +370 37 350 375
M +370 687 73602

UAB "Amoka" Vilniaus biuras
Žirmūnų g. 139-304 LT-09120 Vilnius
T/F +370 5 2 77 75 08,
M +370 687 86 472

UAB "Amoka" Klaipėdos biuras
S.Daukanto g. 22A-4, LT-92135 Klaipėda
T/F +370 46 31 26 75,
M +370 693 12 000

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Šios privatumo politikos taisyklės (toliau – “Taisyklės”) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB „Amoka”, įmonės kodas 235256310, UAB AMOKA elektroninėje parduotuvėje (toliau – „AMOKA”) tvarko Pirkėjų asmens duomenis.
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios AMOKA elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. AMOKA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų AMOKA elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. AMOKA įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia AMOKA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. juridiniai asmenys;
4.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 
5. AMOKA gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. pirkimo el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis AMOKA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. AMOKA gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
10. AMOKA pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
10.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
11. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 
V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
13. AMOKA, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu amoka@amoka.lt arba paštu Taikos pr. 88A-614, Kaunas).

VI. Taisyklių keitimas
14. AMOKA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas el. parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.
16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu amoka@amoka.lt arba paštu Taikos pr. 88A-614, Kaunas) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

UAB "AMOKA"

Taikos pr. 94, LT-51179 Kaunas
T/F +370 37 351 447, +370 37 350 375
M +370 687 73602
E amoka@amoka.lt
Įmonės kodas: 235256310
PVM mok. kodas: LT352563113
a. s.: LT297044060003230355
Bankas: AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440

Vardas

Pavardė

El. paštas

Telefonas

Jūsų žinutė

UAB "Amoka" centrinis biuras
Taikos pr. 94-210, LT-51179 Kaunas
T/F +370 37 351 447, +370 37 350 375
M +370 687 73602

UAB "Amoka" Vilniaus biuras
Žirmūnų g. 139-304 LT-09120 Vilnius
T/F +370 5 2 77 75 08,
M +370 687 86 472

UAB "Amoka" Klaipėdos biuras
S.Daukanto g. 22A-4, LT-92135 Klaipėda
T/F +370 46 31 26 75,
M +370 693 12 000

LT EN